Психоза и бременност


Консултацията е предоставена в рамките на проект „Активна грижа в общността за хора с тежки психични разстройства”, осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013”, схема ”Социални услуги за социално включване”, Договор № BG051PO001-5.2.06-0217-С-0001.

Инвестира във вашето бъдеще!

Въпрос:

Жена ми е болна от 2002г. с диагноза Психоза ,.До момента беше добре със лекарства но поради болеста на майка си която се разболя от левкимия се влоши. Сега е във болница. ИСКАМ ДА НАУЧА ДАЛИ ЖЕНА МИ МОЖЕ ДА ЗАБРЕМЕНЕЕ И ДАЛИ ЩЕ МОЖЕ ДА ИЗДЪРЖИ БЕЗ ЛЕКАРСТВА 9 МЕСЕЦА.

Отговор:

Здравейте,
Уви, никой специалист не е в състояние да гарантира, че психичното заболяване на съпругата ви няма да се обостри по време на бременността. Ако е необходимо съпругата ви да приема редовно лекарства за да се потискат симптомите на психичната болест и такова лечение е препоръчано, респ. предписано от специалист, то спирането на лекарствата за период от 9 месеца носи риск. Особено ако психичното заболяване на съпругата ви има тенденция да рецидивира и то под влияние на стресогенни фактори. А бременността, сама по себе си, колкото и да е желана, винаги е стрес, най-малкото за физиката на жената. От друга страна има немалко примери на успешно забременяване и износване на плода от жени, боледуващи от психични разстройства.

Спрямо потенциала на лекарствата за увреждане на плода повечето от сега използваните за лечение на психични разстройства медикаменти попадат в т.нар. Категория С, в която попадат медикаменти, за които има някакви данни от експерименти при животни, че имат увреждащ плода ефект, но няма данни от изследвания за наличие на такъв ефект при хора. На листовката на всеки един конкретен медикамент ще прочетете препоръзи за въздържане от употреба по време на бременноста, освен ако лекуващият лекар не епрепоръчал друго. Най-общо се приема, че обостряне на психозата по време на бремеността носи повече рискове за плода и може да бъде по-опасна за за здравето и живота на майката и плода, отколкото непрекъснатото взимане на медикаменти с цел потискане на симптомите и поддържане на относително стабилно психично състояние. Ето защо не е изключено да се препоръча продължаване на поддържащото лечение при съпругата ви, независимо от наличието на известен риск за плода. Единствено психиатърът, който проследява дългосрочно развитието на психичното разстройство у съпругата ви, е в състояние (доколкото изобщо някой е в състояние) да направи някаква прогноза (с не много надеждна валидност) и да оцени, макар и доста общо, съотношението полза/риск от продължаване на медикаментозното лечение по време на бременноста. Най-важните месеци от бременността са първите три месеца, ето защо спирането на лекарствата (ако това не носи прекалено голям риск за здравето на бъдещата майка) е добре да стане поне през този период, ако не е възможно през цялата бременност.

Ето един сайт (на английски) с описание на кагероиите, в които отделните лекарства попадат, както и с възможност за търсене на информация за конкретно лекарство: http://www.safefetus.com/fda_category.asp

______________________________________
Вие сте консултирани от: Владимир Сотиров

Поддръжа се от Студио Кипо