Приемане на психично болен в заведение.


Консултацията е предоставена в рамките на проект „Активна грижа в общността за хора с тежки психични разстройства”, осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013”, схема ”Социални услуги за социално включване”, Договор № BG051PO001-5.2.06-0217-С-0001.

Инвестира във вашето бъдеще!

Въпрос:

Здравейте!
Майка ми е с диагноза параноидна шизофрения от 1999 г.-12 години, като напоследък е по-критична и мнителна от преди, състоянието й се влоши и последва поредното посещение на лечебно заведение за психично болни. През деня е сама, защото съм на работа и не мога да я наблюдавам денонощно. Въпросът ми е как мога да я настаня в дом за психично болни, при положение, че последният й престой в болница не беше по нейно желание и не знам дали ще иска да постъпи в такъв дом, и как мога да я накарам да го направи?
Благодаря Ви предварително за отговора.

Отговор:

Настаняването в дом за възрастни хора с психични разстройства става със заповед на районната Ви Дирекция „Социално подпомагане“. Ако още не се е случвало да ползвате услугите им, можете да научите адреса и телефона на районната Ви дирекция на сайта на Агенцията за социално подпомагане. На картата, която ще видите, можете да изберете съответната област, тя се уголемява и тогава можете да изберете района, от който имате нужда. В Дирекцията ще Ви кажат от какви точно документи имате нужда, за да подадете молба за ползването на тази услуга.

Всъщност, кой може да подаде тази молба? Един ключов въпрос при подаването на документите е кой изразява желание майка Ви да ползва тази услуга. Тя ли има това желание? Тогава можете да й помогнете да си събере документите и да ги подаде, като тя подпише молбата и всичко друго, което трябва да подпише. От Вашето писмо, обаче, оставам с впечатлението, че тя няма желание да ползва тази услуга. Тогава бихте могли да се опитате да я убедите да го направи или да подадете документите от нейно име. Последното можете да направите само в случай, че майка Ви е поставена под запрещение и Вие сте назначена от съда за настойник или попечител – според степента за запрещението, което й е наложено. Ако майка Ви е поставена под запрещение, но Вие не влизате в настойническия или попечителския съвет, документите трябва да бъдат подадени от настойника или попечителя.

Същите правила отнасят за настаняване в защитено жилище – може би този вариант ще се стори по-приемлив на майка Ви? Описанието на тази услуга („Изтегли файла“) и списък на защитените жилища в страната („Информация за функциониращи защитени жилища“) можете да намерите пак на сайта на Агенцията за социално подпомагане (съкращението „ПР“ означава, че конкретното защитено жилище обслужва хора с психично разстройство – т.е., майка Ви би могла да се възползва от тази услуга).

Как можете да накарате майка Ви да постъпи, ако не е под запрещение? Мисля, че няма еднозначен отговор на този въпрос. Може да опитате да я убедите, че това би било в неин интерес; аргументите на Вашата позиция са много важни в този случай. Как нещата ще станат по-лоши за нея, ако остане у дома и Вие продължите да се грижите за нея? В този случай е важно какви са отношенията Ви с майка Ви в момента, доколко тя Ви има доверие и би била склонна да Ви послуша… Параноидната шизофрения не е състояние, при което болните изпитват много доверие към околните. Друг вариант е да дадете ход на процедура за поставяне на майка Ви под запрещение. Първата стъпка е да подадете искова молба в градския съд по местоживеене. На място ще Ви обяснят останалото.

Почти е сигурно, че, каквото и да направите, за да я настаните в дом или защитено жилище, тя ще го преживее като акт на насилие и изоставяне от Ваша страна и това ще даде трайно отражение върху отношенията Ви с нея. Независимо колко институции ще се намесят, най-вероятно тя ще разпознава Вас като организатора на тази промяна в живота й и ще се отнася с Вас по съответния начин.

____________________________________
Вие сте консултирани от: Димитър Германов

Поддръжа се от Студио Кипо