Предстои ми явяване пред ТЕЛК


Консултацията е предоставена в рамките на проект „Активна грижа в общността за хора с тежки психични разстройства”, осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013”, схема ”Социални услуги за социално включване”, Договор № BG051PO001-5.2.06-0217-С-0001.

Инвестира във вашето бъдеще!

Въпрос:

Здравейте! От юни месец насам се лекувам с диагноза “ генерализирана тревожност“. Терапията ми е тифаксин с ривотрил. Но нямам подобрение. Симптомите ми са страх, тревожност, избухливост, постоянно съм напрегната, избягвам контакти с хора и местата където има повече хора. Най сигурна се чувствам у дома. Предстои ми явяване пред ТЕЛК Психични. Въпроса ми е какви са процедурите и какъв процент инвалидност биха ми дали според Вас и дали ще е с право на работа?
Предварително Ви благодаря!

Отговор:

Здравейте!

Работата на ТЕЛК се регламентира от Наредбата за експертиза на работоспособността. В глава Четвърта на наредбата е уточнен реда за определяне на степента на трайно намалената работоспособност в проценти спрямо здравия човек. Също така, ТЕЛК определя противопоказаните условия на труд (ако такива се идентифицират) както и способността на лицето да продължи да изпълнява обичайната си професионална дейност е необходимо трудоустрояване.

Степента на трайно намалената работоспособност се определя въз основа на подробна клинико-експертна анамнеза, задълбочен клиничен преглед, насочени лабораторни и функционални изследвания и данните от наличната медицинска документация, даващи представа за нивото на цялостното психосоциално функциониране на пациента. Установеното увреждане, стадият на неговото развитие и обусловеният от него дефицит в психосоциалното функциониране се съобразяват със съответните критерии, посочени в приложение към наредбата. Ето насоките, които се съдържат в наредбата и касаят вашия случай: При тежки невротични състояния, тежки страхови състояния, затегнати тревожно-депресивни състояния, много чести (ежеседмични и по-чести) психогенни кризи и прилошавания, астазия – абазия (всички доказани документално преди освидетелстването) се определя между 40% и 50% загубена работоспособност. Невротичното заболяване трябва да се счита за доказано по общите правила за определяне на нозологична принадлежност (анамнеза, статус, изследване и лечение), с не по-малко от една година диспансерно наблюдение, при системно адекватно лечение и след изчерпване на терапевтичните възможности (медикаментозни, психотерапевтични и др.) амбулаторно и/или стационарно, при доказано активно участие на освидетелствания в лечебния процес.

Вашата диагноза (генерализирана тревожност) попада в групата на т.нар. невротични състояние. Имайки предвид насоките, съдържащи се в приложението към Наредбата за експертиза на работоспособността, както и ограничения период на наблюдение на развитието на вашия психично-здравен проблем, може да се направи предположение, че ще ви бъде определен сравнително нисък процент на загубена работоспособност, като по-вероятно е ТЕЛК да излезе с решение за продължаване на срока на временна неработоспособност (удължаване на отпуската по болест). От тази гледна точка не съм убеден, че насочването ви към ТЕЛК за освидетелстване с оглед определяне процент на трайно загубена работоспособност, е било уместно.

Правото на работа е гарантирано конституционно право и не може да бъде отнето, включително от експертна лекарска комисия. Ако вие имате някаква остатъчна работоспособност, дори само 1%, вие имате право на работа. Разбира се, става въпрос за работа от естество и при условия, съобразени с вашите възможности и адаптирано според тях работно място и среда. Това може да означава промяна в длъжностната характеристика за вашата позиция, осигуряване на наставник или партньор при извършване на професионалните ви дейности, оптимизиране на работния ви график и други организационни интервенции. Във всички случаи предполага индивидуален подход и грижа за Вас от страна на работодателя. Доколко е възможно и реалистично да се очаква такъв подход в Българска бизнес среда, е отделен въпрос, чийто отговор предполагам ви е известен.

Пожелавам ви успех!

_____________________________________
Вие сте консултирани от: Владимир Сотиров

Поддръжа се от Студио Кипо