За здравно осигурени лица


Консултацията е предоставена в рамките на проект „Активна грижа в общността за хора с тежки психични разстройства”, осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013”, схема ”Социални услуги за социално включване”, Договор № BG051PO001-5.2.06-0217-С-0001.

Инвестира във вашето бъдеще!

Въпрос:

Колко струва консултацията за здравно осигурено лице с направление от личен лекар?

Отговор:

Консултацията е безплатна, в случай че е проведена с лекар, който има договор със здравната каса и приема пациенти с направления (бланка МЗ-НЗОК №3) по график. В общия случай дължите единствено потребителска такса в размер на 1% от минималната заплата (2.70 лв.), като за някои заболявания пациентите са освободени от потребителска такса (списъка на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на такса можете да видите в Приложение №14 на Национален рамков договор 2011, публикуван на сайта на НЗОК: http://www.nhif.bg/web/guest/170).

Ако сте потърсили специалиста извън времето за консултации по здравна каса (кето специалистът би трябвало да е обявил на видно за пациентите място и в рамките на което провежда безплатни консултации за осигурени лица по силата на договора си със здравната каса), консултацията ще бъде платена по ценоразписа на лечебното заведение.

____________________________________
Вие сте консултирани от: Владимир Сотиров

Поддръжа се от Студио Кипо