Брат ми е на 41 години и е психично болен


Консултацията е предоставена в рамките на проект „Активна грижа в общността за хора с тежки психични разстройства”, осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013”, схема ”Социални услуги за социално включване”, Договор № BG051PO001-5.2.06-0217-С-0001.

Инвестира във вашето бъдеще!

Въпрос:

Брат ми е на 41 години и е психично болен. Не мога да се грижа повече за него. Искам да го настаня в някой дом с добри условия, защото той е с диагноза шизофрения, но когато не е в криза може и да работи. Имам и документ от съда, че е под пълно запрещение. Моля, кажете ми къде има прилични домове и колко време отнема това настаняване.

Отговор:

Здравейте,

Предполагам, че наистина Ви е много трудно да се грижите за брат си. Никога не ми се е налагало да се грижа за близък роднина с психично заболяване, но имам известна представа за необходимото усилие, най-малкото от срещите ми с близките на хора с психично заболяване в рамките на Сдружение “Общество Адаптация”.

В интерес на истината, никога не ми се е налагало да минавам по този път – да съдействам за настаняването на мой клиент в заведение за социални услуги, които се предоставят извън обичайната домашна среда – каквато е терминологията на закона по въпроса. За да мога да отговоря на въпроса Ви, се обърнах към книга, която четох преди време и която ми направи впечатление – наред с другите си характеристики – с практичността си, с описанието на съществуващите практики в момента (макар че има мнения, че представянето на практиките е малко тенденциозно). Книгата се казва “Архипелагът на забравените” (очевидно, прави намек за “Архипелаг ГУЛАГ” на Солженицин) и представя обобщение на опита на Български хелзинкски комитет (БХК), натрупан в хода на няколко годишна (мисля, толкова) проверка на условията на живот и спазването на правата на домуващите в домовете за лица над 18-годишна възраст с психични разстройства.

Настаняването на лице в подобен социален дом се регулира от НАРЕДБА № 4 от 16.03.1999 г. за условията и реда за извършване на социални услуги и от ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социално подпомагане. В изтеклите от обнародването на тези нормативни документи години са настъпили известни промени. Наредбата и Правилника могат лесно да бъдат намерени в Интернет – или в нашия сайт, така че можете да си направите справка сама. Практиката винаги има известни различия от нормативните документи, които предписват какво следва да се прави. Така че цитирам текста от книгата на БХК, който описва по следния начин съществуващата в момента практика: “Кандидатът или неговият законен представител подава молба до Дирекция “Социално подпомагане” по местоживеене заедно с медицински документ, удостоверяващ заболяването на кандидата. След това социален работник от тази дирекция извършва социална анкета. В нея той проучва семейното, имотното и социалното положение на кандидата и изготвя предложение за настаняване в дом или отказ за настаняване в дом ако намери, че съществуват други форми за предоставяне на социалната услуга на съответното лице. След това така събраният пакет документи се изпраща на Агенцията за социално подпомагане и тя издава придружително писмо до съответната дирекция “Социално подпомагане” за настаняването на кандидата.” Все пак, ако се консултирате с представители на Вашата районна Дирекция “СП”, ще можете да получите най-прясна информация.

Отделен въпрос е дали брат Ви е поставен под настойничество или попечителство – тогава Вие бихте могли да вземете решение вместо него. Или, ако правата му не са ограничени от прилагането на подобна процедура, той ще трябва да реши всички тези въпроси.

Използвам случая да Ви препоръчам да се запознаете с книгата на БХК – или поне да хвърлите един поглед в нея. Така ще имате по-пълна представа за заведенията, в които ще бъде настанен – евентуално – брат Ви. Книгата може да си свалите от страницата на БХК – в момента не знам адреса, но ако влезете в Google и напишете “Български хелзинкски комитет” това, най-вероятно, ще е първия адрес, който ще изскочи. Или да си я купите от офиса на БХК – не знам точната цена, но не е скъпа.

Мисля, че намерението ми е малко прозрачно. Аз работя в областта на психиатрията в общността – което означава, че се старая да създам условия хората да живеят в общността, а не да помагам за тяхното настаняване в институция. Отговарянето на Вашия въпрос ме поставя в известен конфликт, както, предполагам, би поставил и всеки от останалите консултанти. Начинът ми да се справя – да отговоря на въпроса Ви и да остана верен на ценностите си – е да си позволя да Ви подхвърля накрая, че, може би, все пак съществуват и други възможности за брат Ви, които могат да бъдат изследвани? Целият ни сайт, от някаква гледна точка, е опит да се предложат такива възможности.

Поддръжа се от Студио Кипо