Годишно общо събрание на Сдружение „Общество Адаптация“ 2021

От: Управителния съвет на Сдружение „Общество Адаптация“, ЕИК: 131239939, седалище и адрес: гр. София, р-н „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 13

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

До: членовете на Сдружение в обществена полза „Общество „Адаптация“
Уважаеми членове на Сдружение „Общество „Адаптация“,
С настоящата покана, на на основание чл. 17 от Устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Общество Адаптация“, Ви кани на редовно Общо събрание, което ще се проведе на 27.05.2021 г. от 18 ч. в гр. София, ул. „Цар Симеон” № 13, ет. 2, при следния дневен ред:
1. Годишен отчет на УС на сдружението;
2. Прием на нови и освобождаване на досегашни членове на сдружението;
3. Избор на нов управителен съвет;
4. Планиране на нови инициативи и други организационни въпроси;
5. Разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе при същия дневен ред в 19 ч.
Дата на публикуване на поканата: 25.04.2021 г.

Оставете коментар


* Името, Имейла и Коментар са задължителни
*
Поддръжа се от Студио Кипо