Наредби

Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

Наредба от № 39 от ноември 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

Наредба № 14 от 20 април 2010г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от изпълнителна агенция „Медицински одит“

Наредба № 8 от 7 септември 2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества

Наредба 26 за профила на диспансерите и видовете дейности, които те извършват

Наредба № 1 от 11 януари 2007 г. за условията и реда за провеждане на медицинските дейности, свързани с лечението на лицата с психични разстройства

Наредба № 1 от 28 юни 2005г. за реда за прилагане на мерки за временно физическо ограничаване при пациенти с установени психични разстройства

Наредба № 34 от 29 декември 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Правилник за устройството и дейността на лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ по чл.5, ал.1 от Закона за лечебните заведения

Наредба № 24 от 7 юли 2004г. за утвърждаване на медицински стандарт „психиатрия“

Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ

Наредба № 16 от 21 август 1996г. за организацията на болничната медицинска помощ в държавните болнични заведения

Наредба № 38 от 16 ноември 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично (загл.изм. – ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

Наредба № 39 от 16 ноември 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

Наредба № 16 от 13 май 2005 г. за съдебно-психиатричните експертизи за задължително настаняване и лечение на лица с психични разстройства

Наредба № 18 от 20 юни 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения

Наредба № 29 от 4 октомври 2006 г. за професионалната компетентност на лицата, завършили висше образование по специалността „психология“

Наредба за медицинската експертиза

Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Наредба за медицинската експертиза

Наредба № 2 от 26 октомври 2011 г. за условията и реда за извършване на съдебномедицинските, съдебноприхиатричните и съдебнопсихологичните експертизи, включително и за заплащането на разходите на лечебните заведения

Наредба № 29 от 23 ноември 1999 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико- социални грижи

Оставете коментар


* Името, Имейла и Коментар са задължителни
*
Поддръжа се от Студио Кипо