Развитие и подобряване на психично-здравните услуги в Столична община - Общинска стратегия за психично здраве 2008 - 2013 г.

Общинска стратегия за психично здраве

СЪДЪРЖАНИЕ
1. Въведение /обосновка/
2. Обект на стратегията
3. Времеви обхват на стратегията
4. Сегашно състояние на психично-здравната помощ в София
5. Основни принципи при организирането на грижите за психичното здраве
6. Цели, приоритети, задачи
7. Очаквани резултати
8. Мониторинг
Изтеглете пълния документ от тук.

Поддръжа се от Студио Кипо