Национален план за действие за психично здраве 2004-2012 г.

Краткосрочен етап на действие 2004 г. 

Задачи 

Дейности 

Срок 

Източници на финансиране 

Участници 

1. Изграждане на управленско тяло за провеждане на Политиката за психично здраве 

 

 

 

- Преформулиране и утвърждаване на ролята на съществуващия Изпълнителен съвет (ИС) към МЗ за управление на Националната програма за психично здраве на гражданите на Република България 2001-2005 (НППЗ) и утвърждаването му като Национален съвет за психично здраве. ИС е изграден на междуведомствен принцип и е ръководен от министъра на здравеопазването /ресорен заместник министър/. Членовете на съвета представляват заинтересованите ведомства и организации.
- Определяне на участниците и изработване на нов правилник за функциониране на Съвета
- Разработване на детайлна програма за провеждане на НППЗ в средносрочен план
- Интегриране на дейностите по текущата НППЗ в рамките на настоящата Политика
- Изграждане на областни структури на функционален принцип за координиране на дейностите по Политиката и Програмата за психично здраве на регионално ниво 

 

 

 

2004 

 

 

 

Бюджет на НППЗ; Областни администрации 

 

 

 

МЗ, НЦН, НЦОЗ, БПА, МТСП, МОН, МП, МРРБ, НЗОК;
Представители на областни и общински администрации 

 

 

 

2. Въвеждане на интерсекторно сътрудничество 

 

 

 

- Консултации между МЗ и МТСП за съгласуване на дейностите по социално подпомагане на лицата с психически разстройства и социална дисфункция.
- Координиране и укрепване на връзките между управленските органи на програмата по наркомании, програмата по суицидопревенцията, програмата по превенция и контрол на ХИВ/СПИН и др. 

 

 

 

2004 

 

 

 

 

 

 

МЗ, МТСП, Агенция за социално подпомагане;
НЦН, НСНВ, Национални координатори по съответните програми 

 

 

 

3. Изработване на механизъм за осигуряване на финансирането 

 

 

 

- Анализ на практиката на финансиране на психично-здравните грижи в страната и последиците от нея, съпоставка със съществуващите системи за финансиране в чужбина и изготвяне на доклад с препоръки за усъвършенстването й през следващия четиригодишен цикъл.
- Разработване на механизъм за финансиране на дейностите по Политиката за психично здраве, въз основа на грантови схеми и проекти
- Координиране на дейностите и задачите на текущи и предложени за одобрение проекти с чуждо финансиране в съответствие с приоритетите на настоящата Политика 

 

 

 

2004 

 

 

 

Бюджет на НППЗ 

 

 

 

Ръководители на работни групи;
Дирекция УФР на МЗ;
МЗ, Национални координатори по съответните програми 

 

 

 

4. Разработване на план за действие въз основа на декларираните приоритети. 

 

 

 

- Изработване и съгласуване на план за действие с ИС, БПА, БЛС, НЗОК и други заинтересовани ведомства 

 

 

 

2004 

 

 

 

 

 

 

МЗ, НЦОЗ, БПА, БЛС, НЗОК 

 

 

 

5. Оценка на съществуващите дейности в областта на психичното здраве на територията на страната. 

 

 

 

-Анализ на съществуващите служби и практики от независим изследователски екип.
- Предоставяне на оценката на ИС.
- Преформулиране на ролята и дейността на психодиспансерите и определяне на техния профил съобразно направената оценка за нуждите от психично-здравни услуги в общността. 

 

 

 

2004 

 

 

 

Бюджет на НППЗ, програма ФАР 

 

 

 

Дирекция МДЛ на МЗ, БПА, НЦОЗ, Национален консултант по психиатрия 

 

 

 

6. Изработване на рамка за кандидатстване на проекти. 

 

 

 

- Изграждане на регионално ниво на: информационен център, дневен център, кризисна служба, защитено жилище. Изготвянето и осъществяването на тези проекти изисква съгласувано взаимодействие и партньорство между различни институции на местно ниво. 

 

 

 

2004 

 

 

 

Бюджет на НППЗ, програма ФАР, Инициатива за социално сближаване към Пакта за стабилност, “Женевска инициатива в психиатрията”, фондация “Отворено общество”; 

 

 

 

НЦОЗ, НПО, Областни и общински администрации и РЦЗ 

 

 

 

7. Подготовка за разкриване на психиатрични отделения в общи болници 

 

 

 

- Съгласуване на стандарти и правила за добра медицинска практика.
- Оценка на нуждите на регионално ниво, съществуващата материална база и човешки ресурси 

 

 

 

2004 

 

 

 

Бюджет на НППЗ, програма ФАР; 

 

 

 

БПА, Национален консултант по психиатрия, МЗ, РЦЗ, Областни и общински администрации, Катедра по психиатрия, МУ 

 

 

 

8. Конференция с ръководителите на РЦЗ, здравни администрации, дирекции за социално подпомагане на областно и общинско ниво, представители на местната власт, НПО 

 

 

 

Конференцията ще бъде организирана от отдел “Медицински дейности“ към Дирекция “Медицински дейности и лекарствоснабдяване” на МЗ. Конференцията ще има за цел да информира и насърчи представителите на местната власт да кандидатстват с проекти за развиване на дейностите по програмата. 

 

 

 

2004 

 

 

 

Инициативата за социално сближаване на Пакта за стабилност – проект “Укрепване на социалното сближаване чрез подобряване на психиатричната помощ в общността в Югоизточна Европа” 

 

 

 

МДЛ на МЗ, НЦОЗ, РЦЗ, Дирекция за социално подпомагане, представители на Областни и общински администрации 

 

 

 

 

 

Средносрочен етап на действие 2004-2007 г. 

Задачи 

Дейности 

Срок 

Източници на финансиране 

Участници 

1. Промени в законодателството, гарантиращи постигането на целите и задачите на психично-здравната политика 

 

 

 

- Защита на правата на психично болните в здравния сектор;
- Защита на правата на психично болните в извън здравния сектор (жилищно настаняване, възможности за работа, социално осигуряване, гражданско право и правосъдие)
- Разработване и внедряване на нормативна база за правата на психиатричните пациенти като част от бъдещата харта за правата на пациента 

 

 

 

2004-2006 

 

 

 

 

 

 

БПА, НЦОЗ, МУ, НПО (ЖИП, Хелзински комитет), Агенция за социално подпомагане, МП, Дирекция “Правна” на МЗ 

 

 

 

2. Обучение и човешки ресурси 

 

 

 

- Планиране и ръководене обучението на общопрактикуващите лекари включващо специфични компоненти, които ще развият тяхната чувствителност към проблемите на психичното здраве.
- Развиване и въвеждане на стандарти за работа с психично болни пациенти в първичната и специализираната извънболнична помощ
- Разработване на клинични пътеки за извънболнична и болнична помощ и проследяване на пациента.
- Разработване и внедряване на стандарти за клинична практика.
- Специализирано обучение за:
• Медицински сестри
• Психиатри
• Социални работници
• Медицински психолози
- Лобиране и водене на преговори за включване на теми и материали за психичното здраве в подготвяния през 2004 г. предмет “Здравно образование” за прогимназиалния курс. Изготвяне и апробиране на тези съдържания съвместно с МОН. 

 

 

 

2004-2005 

 

 

 

НППЗ, Инициативата за социално сближаване на Пакта за стабилност – проект “Укрепване на социалното сближаване чрез подобряване на психиатричната помощ в общността в Югоизточна Европа”, програма ФАР, проект на ЖИП 

 

 

 

МУ в София, Пловдив, Варна, Плевен, Ст. Загора, НБУ, Катедра по психиатрия към Александровска болница, НЦОЗ, МОН, БПА, НПО, Медицински колежи, СУ, ЮЗУ 

 

 

 

3. Разработване на план за поощряване на благоприятните условия за изграждане на специализирани психиатрични практики, които да бъдат в близост до населението. 

 

 

 

- Работа с регионални структури, с представителите на местната власт, мас-медиите, гражданското общество, със системите за социално и здравно осигуряване на населението 

 

 

 

2004-2005 

 

 

 

Бюджет на НППЗ 

 

 

 

Дирекция МДЛ на МЗ, Областни и общински администрации, РЦЗ и НЗОК 

 

 

 

4. Развитие на политиката за психично здраве 

 

 

 

Разработване и предложение за утвърждаване от МС на Национална програма за психично здраве 2006-2012. 

 

 

 

2005 

 

 

 

 

 

 

МЗ, Национален консултант по психиатрия, НЦОЗ 

 

 

 

5. Лекарствена политика 

 

 

 

- Договаряне на процедури и стандарти за изготвяне на лекарствени списъци и тяхната актуализация.
- Описание на правила за добра клинична практика за работа с фармацевтичните фирми.
- Въвличане на фирмите като партньори в психично-здравната реформа. 

 

 

 

2005-2007 

 

 

 

 

 

 

Дирекция ЛП на МЗ, БПА, НЗОК 

 

 

 

6. Информационна система 

 

 

 

- Развиване и въвеждане на нова концепция за съхраняване на данните и обмен на информация, свързана със заболеваемостта
- Разработване на регистър за индивиди с психични заболявания 

 

 

 

2005 

 

 

 

Инициативата за социално сближаване на Пакта за стабилност – проект “Укрепване на социалното сближаване чрез подобряване на психиатричната помощ в общността в Югоизточна Европа”, ЖИП, фондация Отворено Общество 

 

 

 

МЗ, НЦОЗ, НЦЗИ, НПО 

 

 

 

7.Оценка, преформулиране и развитие на профилите на специализираните психиатрични болници 

 

 

 

- Предложения за промени в процедурата по акредитация на психиатричните стационари
- Изготвяне на доклади за състоянието на психиатричните стационари: районни психиатрични болници, психиатрични отделения към общите болници, диспансери с над 20 легла, университетски клиники
- Изготвяне на критерии и стандарти за кандидатстване с проекти, насочени към: подобряване на битовите условия; обучение на персонала; въвеждане на програми за психосоциална рехабилитация; качество на обслужването; спешна психиатрична помощ, ранни интервенции; детско-юношеска психиатрия.
–Изготвяне на план за постепенно закриване на психиатрични болници с доказано затихващи функции на лечебни заведения за активно лечение 

 

 

 

2005-2007 

 

 

 

 

 

 

МЗ, РЦЗ, Наионален консултант по психиатрия 

 

 

 

8. Изследователска работа 

 

 

 

- Събиране на епидемиологични данни с цел идентифицирането на рискови и защитни фактори, потребности и приоритети, както и за оценката на различни обществено-здравни интервенции. 

 

 

 

Постоянен 

 

 

 

Бюджет на НППЗ 

 

 

 

НЦОЗ, НБУ, НЦЗИ 

 

 

 

9. Предоставяне на консултации на екипите, разработващи проекти 

 

 

 

Организиране и поддържане на екип от независими експерти, функциониращ към ИС 

 

 

 

Постоянен 

 

 

 

Бюджет на НППЗ 

 

 

 

МЗ 

 

 

 

Среднос рочен етап на действие: проекти на конкурсно начало (виж Анекс 1) 

1. Изграждане на регионален (областен/общински) информационен център по въпросите на психичното здраве и психично-здравната мрежа от служби в областта и региона. 

 

 

 

- Създаване на база данни за наличните ресурси в съответния град и регион и предоставяне на информация за актуалните служби, програми и процедури за достъп до тях.
- Създаване и поддържане регистър за лица в риск от социална изолация поради психично страдание.
- Привличане на работа като нещатни сътрудници бивши потребители на психично-здравни услуги и доброволци (студенти, роднини).
- Планиране и провеждане антистигма кампании, както и кампании за промоция и превенция на психичното здраве.
-Откриване на гореща телефонна линия.
- Установяване на тясна колаборация със служба за кризисни интервенции, разполагаща с мобилен екип.
-Разработване на регионални програми за по- нататъшно изграждане на извънболничните психиатрични служби, базирани на данните за тяхното сегашно състояние, района на обслужване и проучвания на населението в дадени райони. 

 

 

 

2005-2007 

 

 

 

2. Изграждане на служби за кризисни интервенции с мобилни екипи. 

 

 

 

- Изработване, съгласуване и внедряване на програми за кризисни интервенции при психична болест 

 

 

 

2005-2007 

 

 

 

3. Изграждане на 10 дневни центъра, предоставящи психосоциална рехабилитация (програми за дневни грижи, трудова рехабилитация, обучение в социални умения) и регистрирането им по Закона за социалното подпомагане 

 

 

 

- Внедряване на програми за водене на случай и психо-социални интервенции в обществото.
- Изграждане на организационната база, процедурите и наредбите за предоставяне на модерни психично-здравни грижи. 

 

 

 

2005-2007 

 

 

 

4. Изграждане на 10 групови защитени жилища за хора с психични разстройства и регистрирането им по Закона за социалното подпомагане. 

 

 

 

- Внедряване на програми за водене на случай и психо-социални интервенции в обществото.
- Изграждане на организационната база, процедурите и наредбите за предоставяне на модерни психично-здравни грижи.
- Подобряване и оптимизиране на сътрудничеството със специализираните институции за предоставяне на социални услуги по Закона за социалното подпомагане за жилищно настаняване на психиатрични пациенти в общността. 

 

 

 

2005-2007 

 

 

 

5. Разкриване на психиатрични отделения в общи болници 

 

 

 

- Изработване, съгласуване и внедряване на програми за обслужване на психично болни в отделения в многопрофилните болници. 

 

 

 

2005-2007 

 

 

 

 

Дългосрочен етап на действие 2007-2012 г. 

В дългосрочен план, Политиката за психично здраве предвижда: 

- Да ангажира политическите сили в страната с проблемите на психично болните и да убеди обществото за нуждата от промяна.
- Да осигури финансови ресурси за провеждането на реформата
- Да интегрира усилията на различни институции и ведомства и да ги подчини на декларираните принципи за психично-здравни грижи.
- Чрез законодателни промени и други интервенции да гарантира устойчивостта на нововъведения модел на психично-здравни услуги
- Да привлече специалисти от различни области в процеса на провеждане на реформите.
- Да осигури устойчиво управление на реформите чрез въвеждане на интерсекторното сътрудничество на всички нива
- Да разработи дългосрочна система за обучение и изграждане на човешките ресурси в областта на психичното здраве.
- Да положи началото на цикъл на планиране, приложение и оценка на дейностите през изтеклия период с цел да бъдат анализирани резултатите, обобщени изводите и изготвени препоръките за следващия цикъл на изпълнение.

 

 

 

АНЕКС 1: Описание на конкурсните проекти

2005-2007 г. – Средносрочен етап на действие
През този етап на програмата ще бъдат организирани, обявени и проведени конкурси за конкретни проекти в областта на разкриването на нови програми от грижи и служби, за изготвяне на обучителни програми в областта на психиатрията в общността. Ще бъдат осигурени, на конкурсен принцип, възможности за консултиране и оценка на одобрените проекти.
Планът за действие предвижда разкриването на специализирани психично-здравни служби и програми, базирани в общността, в пет пилотни региона на България. Всички области на страната са равнопоставени и могат да кандидатстват за финансиране. Само петте най-добри проекта, обаче, ще бъдат финансирани. Службите, чието създаване и издържане ще се финансира, са следните:
1. Информационен център (център за промоция на психично здраве)
2. Служба за кризисни интервенции с мобилен екип
3. Дневен център (център за психосоциална рехабилитация)
4. Защитено жилище (групов дом).
5. Психиатрично отделение в обща болница.
1. Изграждане на регионален (областен/общински) информационен център по въпросите на психичното здраве и психично-здравната мрежа от служби в областта и региона. Центърът ще разполага с пълна база данни за наличните ресурси в съответния град и регион и ще предоставя информация за актуалните служби, програми и процедури за достъп до тях. Центърът ще привлича като нещатни сътрудници бивши потребители на психично-здравни услуги и доброволци (студенти, роднини). Центърът ще изготвя и провежда антистигма кампании, както и кампании за промоция и превенция на психичното здраве. Към центъра ще функционира и гореща телефонна линия. Всеки център трябва да работи в тясна колаборация със служба за кризисни интервенции, разполагаща с мобилен екип.
2. Изграждане на служби за кризисни интервенции с мобилни екипи. Програмите за кризисни интервенции и кризисните екипи трябва да бъдат интегрирани към структурата на центровете за спешна медицинска помощ или към психиатричните диспансери. Службите за кризисни интервенции работят в тясно взаимодействие с психиатрично отделение към областна многопрофилна болница за активно лечение или стационар към психиатричен диспансер.
3. Изграждане на 10 дневни центъра, предоставящи психосоциална рехабилитация (програми за дневни грижи, трудова рехабилитация, обучение в социални умения) и регистрирането им по Закона за социалното подпомагане. За финансиране от бюджета за психично здраве към МЗ за изграждане на дневни центрове могат да кандидатстват лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ, в които медицинската професия се упражнява от група от лекари (по сега действащия Закон за лечебните заведения: групови практики за специализирана психиатрична помощ, МЦ, ДКЦ, психиатрични диспансери).
4. Изграждане на 10 групови защитени жилища за хора с психични разстройства и регистрирането им по Закона за социалното подпомагане. Освен посочените лечебни заведения за извънболнична помощ, за финансиране на изграждане на защитени жилища могат да кандидатстват и лечебни заведения за болнична помощ – специализирани психиатрични болници и многопрофилни болници, в чиято структура има разкрито психиатрично отделение.
5. Изграждане на психиатрични отделения в общи болници, съобразно оценката на местните потребности и по стандарти и правила за добра медицинска практика според т. 7 от краткосрочния план за действие.

 

Поддръжа се от Студио Кипо