Общуването в ранна детска възраст и психическа депривация при децата

Автор: Мариана Тодорова
детски социален педагог

Всеки човек има нужда от общуване още от първите дни след раждането си, от там започва и възпитанието, а дори, според Аристотел, ”възпитанието на детето започва преди раждането му” .

Общуването между детето и родителите започва още от раждането и има голямо значение за детското развитие. Основните форми на общуване са:
- ситуативно-личностно: усмивка, ласка, което е първичната форма на общуване на детето с възрастния;
- ситуативно-делово: възниква през второто полугодие от живота на детето и обслужва предметно-манипулативната дейност.

Общуването с връстници възниква по-късно. А от най-ранна възраст детето изпитва нужда от общуване с възрастния, като първоначално общуването е емоционално. Липсата му може да доведе до сериозни отклонения в емоционалното и умствено развитие на детето.

Именно със своите адекватни грижи и положително отношение родителите задоволяват много от основните потребности на детето, а те са:
- афективни: потребност от обич, емоционална привързаност и защитеност;
- социални: потребност от общуване и сътрудничество с възрастния;
- сензорни: потребност от достатъчно разнообразие и динамични ситуации.

Тук е мястото да посочим и основните цели на родителите: Да помагат на детето да разбере, че е обичано и че за него се грижат. Да му помогнат да развие способностите си. Да насърчат интересите на детето към света. Именно от оценките на родителите започват осъзнаването у детето на собственото му ”Аз” и неговата самооценка. Да създадат нормални битови и емоционални условия на живот на своето дете. Първият възрастен с когото детето общува е майката. А първите средства на това общуване са експресивно-мимически (усмивка), след които се развиват предметно-действените и накрая – речевите.

Развитието на детето през първите месеци и години след раждането има неизмерима важност за бъдещото физическо и психично оформяне на човека. Това е период на неговото първо приспособяване към живота, на първо запознаване с околната среда и на придобиване и овладяване на основните човешки прояви. Ако грижите на възрастните се ограничат само с хигиенни мероприятия и хранене, психичното му развитие ще изостане. От напълно безпомощно същество, каквото е детето при своето раждане, в продължение на първите 3 години то придобива ред способности и умения. А на всичко това детето трябва да се научи от възрастния, който се грижи за него.

Кои са основните белези за нормално развиващото се дете в емоционален план? Характерно за нормално развиващото се дете, получаващо адекватни родителски грижи са: поява на усмивка (3-я месец след раждането на детето), тревога от непознат, т.е. детето плаче или се разтревожва от появата на непознато лице (8-и месец), поява на “не”, т.е. детето казва „не” на всичко което не иска (през 3-та година). Тези феномени отсъстват при депривираното дете. Съзнанието за собственото ”Аз” се появява през 3-та година, тогава детето се идентифицира и полово. В процеса на общуване с възрастния и предметната дейност детето започва да отделя себе си от другия, близките от чуждите, да познава своите вещи, да се разпознава в огледалото, както и своето собствено аз.

Адекватните грижи за правилното развитие на детето са основата не само за цялостното му личностно формиране, но и за подготовката му за училище. Предпоставки за нормалното развитие на детето са:
- атмосфера на топлина, обич и доверие;
- чувство на сигурност и защитеност;
- емоционална подкрепа и устойчивост на създадените връзки;
- признаване на индивидуалността на всяко дете;
- поддържането на познавателната активност и интереси към околния свят у детето.

Дете, лишено от емоционална привързаност към своята майка не изгражда дълбока връзка с един възрастен и жадно се стреми към физически контакт с всеки познат и непознат, поведението му е наивно и прилепчиво. Нормалният тип поведение е, ако детето е привързано и страда за майка си, когато тя отсъства и ако не се прилепва към непознат. Ако родителските грижи са неадекватни или ако детето е отделено от майката веднага след раждането му, или след като е установена емоционална връзка дете-възрастен, детето може да изпадне в особено състояние – психическа депривация. Психическата депривация е психическо състояние, което възниква в резултат на кризисни ситуации, при които на детето не се предоставя възможност за удовлетворение на някои негови основни потребности в достатъчна степен и в течение на достатъчно дълго време. Последствията от психическата депривация се изразяват най-често в нарушения в психическото развитие на детето, соматични нарушения (нарушение на храненето, на съня, забавяне на растежа) и др.

Продължителното въздействие на психическата депривация най-често води до: изоставяне на интелектуалното развитие под вродените възможности, обедняване на емоционалния живот и междуличностните връзки, трудности в социалната адаптация и др. Когато детето се роди и се отглежда в семейството с обич, то налага много промени и всички се съобразяват с него. Ако детето попадне в социално заведение то получава своите грижи, но не тогава, когато то има нужда от тях, а когато му дойде реда, защото е едно от многото. Признаците са: причудливо поведение (стериотипни движения, изблици на гняв), двупосочност в емоционалния контакт с възрастния (наивност или безразличие), формиране на беземоционелен тип личност, свръхинтерес към предметите и дълго манипулиране с тях без осъзнаване на социалната им значимост.

Типове депривирана личност:

Социално хиперактиван тип: Детето се стреми към непрекъснат контакт с познати и непознати възрастни. Страхът от непознати, като специфична реакция липсва. За детето е от значение вниманието, а не личността на възрастния. Общуването е повърхностно.

Социално провокиращ тип: Детето настойчиво привлича вниманието на възрастния чрез викове, плач, провокации, ревност, самонараняване.

Подтиснат тип: Детето е пасивно и статично, а отношението към другите е безразлично.

Адаптиран тип: Тези деца са изградили здрава връзка с отделен възрастен. Отношението към непознати е сдържано. При преместване от едно в друго социално заведение детето дълбоко страда.

Тип на заместващо удовлетворение: Детето проявява прекомерно хранене, стереотипни действия, поклащащи движения, люлеене. При деца отглеждани в социални заведения липсващата биологична майка не е заменена от един личностно мотивиран възрастен, а от много често сменящи се професионално ангажирани лица, поради което потребността от емоционална привързаност остава нереализирана в много отношения.

Психическата депривация и последствията в психическото развитие на дадено дете се причиняват или от ранна раздяла с майката или от лишаване на детето от адекватна родителска (майчина) грижа, дори и да живее в семейството си. Често срещано явление е при деца отглеждани в социални институции. А за това допринасят липсата на достатъчно индивидуално внимание и емоционална привързаност, на развлечения и изменчивост на ситуациите, наличието на еднообразие и скука, дори и при добри битови условия.

Проблемът може да се предотврати или преодолее, ако детето бъде обградено от любов, сигурност и качествена емоционална връзка с друг възрастен.

Статията се публикува с разрешението на автора. Оригиналната публикация на статията е на адрес: www.moetodete.com

 

 

Поддръжа се от Студио Кипо