К-М

Клиничен психолог
Психично-здравен професионалист, който има завършено образование като психолог и е получил специален клиничен тренинг. Той е обучен за изследване, оценка и употреба на различни психологически терапии. Клиничните психолози са заангажирани с изучаване, диагностициране, лечение и превенция на психични и емоционални разстройства и увреждания.

Клиничен социален работник
Клиничният социален работник е здравен професионалист, обучен в клиент-центрирано застъпничество, който помага на клиента с информация, насочвания и директна помощ при преговори с локалните, общинските и държавните агенции. В резултат на това той много често действа като водещ на случая, за да помага на клиента да “навигира в системата”. Важно: Клиничните социални работници не могат да дават рецепти!

Когнитивна терапия
Когнитивната терапия има за цел идентификация и корекция на мислене с разстроен и накъсан характер, което би могло да доведе до чувства и поведение, които са неприемливи и проблематични, саморазрушителни. Целта е да се замени такъв начин на мислене с една по-балансирана гледна точка така, че да се стигне до едно по-задоволително и продуктивно поведение.

Когнитивно-поведенческа терапия
Комбинация между когнитивни и поведечески терапии, която цели предоставяне на помощ за индивидите за промяна на негативните мисловни модели, вярвания и поведения, така, че те да могат да управляват симптомите си и да се радват на един по-продуктивен и по-малко стресиращ живот.

Консултиране на двойки и фамилно-брачна терапия
Тези две близки една до друга услуги включват дискутиране и сесии за разрешаване на конкретни проблеми, фасилитирани от терапевт (понякога в двойка с друг терапевт) с всички членове на семейната група, а понякога само с един от тях. Този вид терапия може да помогне на двойката и семейството да подобри разбирането на себе си, както и начините за справяне един със друг. Този вид терапия може да преодолее поведенчески модел, който иначе би довел до по-сериозно психично разстройство. Фамилната терапия може да се използва за психообразоване на семейството относно природата на психичното заболяване и да подобри  уменията му за справяне при наличието на психично-болен член в семейството с такива чувства, като гняв и вина, например.

Координирани услуги
Пример: организация за защита на деца, например, разговаря със семейството и създава общ план, който да посрещне всички грижи на детето. Тази организация може да включи грижа за психично здраве, образование, детско право, финансово и друго обезпечаване на детето. Водене на случай е задължително необходимо, за да се постигнат координирани услуги.

Критерии за преглед на предписаните лекарства
Оценъчни критерии, използвани от трето лице – платец и организация за ревизии като основен базис за преоценка на качеството и наложителността на осигурената грижа за конкретните случаи.

Критерий за ползване
Инструмент за оценка на въздействието на здравната услуга в термините на подобреното качество на живот/продължителност и функционалност на живот.

Културална компетенция
Помощ, която е чувствителна към културните различия. Предоставящите помощ си дават сметка за влиянието на културата и притежават умения за помощ, осигурявана от службата, която адекватно отговаря на персоналните уникални културни различия, включващи раса и етнос, национална идентичност, религия, възраст, пол, сексуална орентация или физическо увреждане. Те също така адаптират своите умения, за да се напаснат към семейните ценности и навици.

Лечение, базирано в общността
Мултидисциплинарна клинична екипна, осигурявана 24 часа в денонощието, интензивна услуга в общността в естествени индивидуални условия, която помага на индивиди с тежко психично заболяване да живеят в общността си.

Личностово разстройство
Разстройство, при което ниско адаптивните личностови модели на възприятие, мислене, чувства и поведение причиняват стрес на личността или правят невъзможно установяването и поддържането на удовлетворяващи отношения с другите. Този не-гъвкав начин на общуване често остава непроменящ се въпреки възрастта, различното обкръжение и прилаганите медикаменти и често причинява сериозни дефицити на страдащите индивиди. Виж също гранично личностово разстройство.

Мания
Симптом на биполярно разстройство, характеризиращ се с прекомерна възбуда, физическа свръх-активност и изобилни и бързопроменящи се идеи (разпокъсани и несвързани мисли). Човек в манийно състояние се чувства емоционално превъзбуден и обикновено следва своите импулси първосигнално.

Масажна терапия
Масажна терапия е широк термин, покриващ много типове физически манипулации от масажен терапевт. Шведският масаж е най-добре известен. Той включва удряне, мачкане и търкане на кожата и мускулите, комбиниран с извиване на ставите за усилване на мускулите.Терапията за натискане на определени точки включва употребата на силен пръстов натиск върху определени болезнени точки в мускулите с цел прекъсване на кръвния поток, прекъсване на цикъла на болката, спазъма и възпалението. Много е полезен за болки в областта на шията. Известна е също като невромускулна терапия.Масажът помага да се превантира и облекчи болката, нараняването (мускулен спазъм) и стреса. Много е добър за релаксация. Започва да става все по-популярен като допълнително лечение, когато пациентите са в текуща рехабилитация след наранявне, включващо спортни травми например. Лечението включва вклю ортопедични хирурзи и физиотерапевти, Подходящо е също за справяне с хронични болки, като болки в гърба и артрит.

Медицинска групова практика
Група психиатри, работещи организирано заедно, регистрирани пред здравните власти, използващи общи технология, администрация и финансиране.

Медицинска необходимост
Лечението трябва да бъде медицински наложително за получателя. Всичко, което попада извън реалността на медицинската наложителност, обикновено не се заплаща от здравната каса.

Медицинска терапия
Предписване, административна работа, оценка на медицинската ефективност и проследяване на потенциалните странични ефекти от психотропните лекарства.

Менажирана грижа
Менажирана система за доставяне на всеобхватни психично-здравни услуги, която дава възможност на менажиращият грижите субект да определя какви услуги да бъдат предоставяни за конкретен иднивид срещу съответно заплащане. Като цяло менажирането на грижите контролира цената на здравните грижи и разубеждава желаещите да ползват хоспитализация и свръх-употребата на специалисти, а също така и психично-здравния план да да започне да действа само след договор с някой, който ще плати.Менажираната грижа е метод за финансиране и доставяне на психично здравните грижи срещу определено заплащане, чрез използването на мрежа от лекари и други психично-здравни специалисти.

Местна психично-здравна власт
Местна организиционна власт (обикновенно определена със закон) за географски специфично организирана психично-здравна грижа.

Множествено личностово разстройство
Рядко срещано дисоциативно разстройство. При него един човек демонстрира съществуването на две или повече отделни личности (множествени личности), всяка със собствено име, история и характер. Всяка от множествените алтернативни личности е напълно интегрирана с постоянните патерни на поведението и нагласите на човека.

Мобилен лекуващ екип
Осигурява активно издирване, кризисни интервенции, асистистиране за самостоятелно живеене чрез координиране на служби да отговорят на неотложните и необходими нужди на клиента, като предоставят грижи и услуги в неговото обкръжение.

Модификация на поведението
Използване на определени техники (награди или наказания) за намаляване или елиминиране на проблематично поведение или за научаване на хората на ново поведение.

Мрежа
Система от партниращи си доставчици на услуги и организации в менажирания план за грижа.

 

 

Поддръжа се от Студио Кипо