Ж-Й

Жилищен лечебен център
Учреждение, което предоставя лечение 24 часа в денонощието и обикновенно не може да обгрижва повече от 12 човека по едно и също време. Лечението може да включва индивидуална, групова или фамилна терапия, поведенческа терапия, възстановяване, специално обучение, медицински услуги. Този модел обикновено трае по-дълго от лечението в домашна обстановка. Центровете също така могат да се наричат групови терапевтични домове.

Жилищни услуги
Услуга, осигурявана за 24 часов период или за всеки определен период от денонощието, който инвидидът пожелае, на текущо основание, в държавно учреждение или всяко друго учреждение и при получаването на лечение.

Зависимост към вещества
Злоупотреба с медикаменти, алкохол и забранени за употреба вещества.

Заекване
Говор, характеризиращ се с абнормално запъване, удължаване и повтаряне. Това е разстройство на психичното развитие, несъответстващо на психичните способности на говорещия.

Заетост
Това е широка категория на трудова заетост, в която се включват конкурентна, подкрепена и защитена заетост.

Изписване
Това е формален термин, който обозначава приключване на периода на лечение в болнична среда или преминаване през определена административна процедура.

Индивидуализирани услуги
Услуги, организирани така, че да се посрещне всяка индивидуална нужда на потребителя. Услугата е индивидуализирана, когато предоставящият грижа обръща внимание на нуждите, ресурсите и нивото на развитие на индивида.

Индивидуална терапия
Терапия, скроена за индивидуалния клиент, който е дошъл за работа “очи в очи”.

Интелигентност
Измерима характеристика на индивид, обикновено дефинирана като способност да се ползваш от опит, придобити знания, абстрактно мислене или адпатиране към промените в обкръжението.

Интензивно водене на случай
Интензивна услуга в общността за индивиди с хронични и продължителни психично-здравни разстройства, която има за цел планирането на най-подходящите за тях услуги. Услугите включват издирване, оценка и подкрепа.

Интерперсонална психотерапия
През разговор очи в очи, тази модел се фокусира върху настоящия живот на пациента и взаимоотношенията му със семейството, социума и работната среда. Целта е да се идентифицират и решат проблемите чрез инсайт (разбиране), както и да се увеличат ресурсите.

Информационни и насочващи услуги
Информационни услуги са тези, които са организирани да разпространяват информация за достъпността на клиничните ресурси и начините за тяхното ползване. Насочващите услуги са тези, които насочват и напътстват клиенти/пациенти към подходящи услуги, осигурени извън вашата организация.

 

 

Поддръжа се от Студио Кипо