Глобална инициатива в психиатрията - София

Глобална инициатива в психиатрията – София (ГИП – София) работи в името на постигането на една обща цел: популяризиране на хуманна, етична и ефективна психично-здравна грижа в световен мащаб. Ние твърдо вярваме, че всеки човек трябва да има възможност да реализира своя потенциал, независимо от личните си проблеми или житейски обстоятелства.

ГИП – София е създадена през септември 2002 г. като регионален офис на ГИП – Холандия за страните от Югоизточна Европа (ЮИЕ) и оттогава до днес, черпейки от богатия опит на холандската фондация (възникнала през 1980 г.), работи активно за реформиране на психично-здравната система и повишаване качеството на живот на хората, живеещи с психична болест в региона. Регистрирана първоначално като търговско представителство на ГИП -Холандия, през декември 2004 година, ГИП – София е пререгистрирана като независима организация (фондация в обществена полза) с международен управителен съвет.

ГИП – София разработва проекти, които допринасят за развитието на всички аспекти от психично-здравната система, включително:
- Деинституционализация и трансформиране на институционалната грижа
- Овластяване на потребителите, техните близки и професионалистите
- Участие в развиването на политики и застъпничество
- Разработване на антистигма и информационни кампании за хората с психична болест
- Изграждане на капацитет и обучение на професионалисти

Ключови области на работа на фондацията:

Деинституционализация и психично-здравна грижа в общността
Психично здраве и ХИВ/СПИН
Детско-юношеско психично здраве
Социална интеграция и намаляване на стигмата
Спазване на човешките права
Психичното здраве, като компонент на международната помощ за развитие
Психично здраве в местата за лишаване от свобода, съдебна психиатрия

ГИП – София има доказан опит в: създаване и приложение на психично-здравни политики на регионално (ЮИЕ), национално и общинско ниво; управлението на процеса на планиране и изграждане на психично-здравни услуги в общността; подкрепа на инициативи за овластяване на потребители на психично-здравни услуги и др. уязвими групи хора и включването им в общността; разработване на антистигма програми и кампании, работа с медии; работа с доброволци; разработване на обучителни програми, провеждане на обучения и превод на литература; работа за намаляване на уязвимостта към ХИВ/СПИН на младите хора в най-голям риск чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към тях и др.

ГИП – София е инициатор и координатор на изграждането на първия в България комплекс за психично-здравни услуги в общността (Благоевград). Разчитайки на опита, натрупан вследствие на осъществяването на пилотния за страната проект за изграждане на мрежа от психосоциални услуги в общността в град Благоевград (2005 – 2008), ГИП – София предприе стъпки към мултиплициране на този модел и в София. Създаването на първия за столицата Комплекс за психично-здравни услуги в район Слатина (2008 – 2009) е резултат от интензивно и продължително сътрудничество между ГИП – София и редица правителствени и неправителствени организации и институции в здравната и социалната сфера. В рамките на проекта беше създадена интерактивна мултифункционална система от психично-здравни услуги в общността, предлагаща Защитено жилище, Дневен център и Информационен център за психично здраве за подпомагане на адаптацията и реинтеграцията в обществото на хора с тежки психични заболявания. Впоследствие, двата комплекса за психично здраве в Благоевград и София получиха финансиране като държавно-делегирана дейност през бюджета на съответните общини и по този начин устойчивостта им беше подсигурена и те функционират успешно и до днес. Понастоящем социалните услуги защитено жилище и дневен център за възрастни с психични увреждания в град София се управляват от ГИП – София.

В рамките на тези и други осъществени от ГИП – София инициативи:
• бяха изработени програми, методология и указания за прилагане на модела за психично-здравни услуги в общността
• бяха създадени следните устойчиви програми за обучение: магистърска програма по психосоциална рехабилитация към Югозападен университет „Неофит Рилски” и специализация по психиатрично сестринство към Медицински колеж в Благоевград
• беше въведена практиката на пациентските съвети, които предоставят възможност на клиентите на службите да заявят позицията се и да се включат в процеса на вземане на решения за управление на услугите
• бяха подкрепени инициативи за овластяване на потребители на психично здравни услуги и включването им в процеса на управление на службите (ГИП – София е основател на първите потребителски организации в България и Молдова)
• са разработени и проведени анти-стигма програми и кампании (ГИП – София е инициатор и координатор на антистигма коалиции в България и Молдова)

Организацията активно участва в процеса на създаване на политики:

• Участие в Работна група към МТСП по деинституционализация на социални услуги за хора с психични заболявания и умствени увреждания
• Участие в Национален съвет за психично здраве към МЗ
• Участие в създаване и приложение на политики за психично здраве на общинско ниво (координатор на експертна група за създаване на общинска стратегия за психично здраве гр. Благоевград; участник в изпълнителния съвет по прилагане на общинска стратегия за психично здраве гр. София; експертна дейност по отношение на изработване на общинска стратегия за развитието на социалните услуги на гр. Свиленград)
• Партньор на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа в реализирането на проекти за създаване на психично-здравни услуги в България, Молдова, Сърбия и Македония

Фондацията поддържа два информационни центъра – в София и Благоевград, към които функционира телефонна информационна линия за общността: 02-42-11-42 и интернет портали: www.mh-community.org и www.mh-center.info

В резултат на реализираните проекти за изграждане на мрежи от психично-здравни услуги в общността ГИП – София разполага с мрежа от квалифицирани професионалисти в областта на психичното здраве, с които е в договорни взаимоотношения; ГИП-София членува в редица европейски мрежи и инициативи в областта на психичното здраве (ENMESH, ITHACA, ASPEN, TENTS, TRIALOG, GINN, Социални политики). В дейности по различни инициативи на организацията се включват български и чуждестранни доброволци.

Един отговор

08.02.2017 г.

Здравейте, аз съм Росица, пенсионер по болест с пенсия от 130лв., страдам от шизофрения и се нуждая от 5 000 лв. за лечение, моля, ако имате възможност да ми помогнете и да дарите отпределена сума сметката ми е
BG81UNCR70001522047340
УНИКРЕДИТ БАНК Пазарджик
Росица Йорданова

Оставете коментар


* Името, Имейла и Коментар са задължителни
*
Поддръжа се от Студио Кипо