БАР или циклотимия?


Консултацията е предоставена в рамките на проект „Активна грижа в общността за хора с тежки психични разстройства”, осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013”, схема ”Социални услуги за социално включване”, Договор № BG051PO001-5.2.06-0217-С-0001.

Инвестира във вашето бъдеще!

Въпрос:

Здравейте,

Не съм се консултирала с психиатър, но чета доста в нета относно симптомите, които откривам у себе си от около година насам.

Те съвпадат доста със симптомите на БАР, но аз успявам да контролирам и двете крайности, т.е за пред хората се старая да изглеждам спокойна и уравновесена, в нормално настроение.

Въпросът ми е: това, че умея да се контролирам и нямам \“експанзивно\“ поведение в периодите на мания значи ли че симптомите ми са признак на друго разстройство ?

ПС: Друго,което съм открила у себе си е, че настроенията са краткотрайни и се сменят в рамките на няколко часа.Имам панически атаки.На 20г. съм.

Отговор:

Здравейте,

Честите колебания и промени в настроението, които описвате, могат да бъдат отнесени към т.нар. циклотимия. В раздела за психични и поведенчески разстройства (глава V) на 10-тото издание на Международната класификация на болестите (МКБ-10) циклотимията е обозначена с код F34.0. Циклотимията засяга около 0.5 – 1% от населението, като мъжете и жените са засегнати поравно, като жените по-често от мъжете търсят лечение и помощ. С това понятие се обозначава персистираща неустойчивост на настроението, изразяваща се в многобройни периоди на лека депресия и лека приповдигнатост. Тази нестабилност обикновено се развива в ранна зряла възраст (края на второто или третотот десетилетие от живота) и придобива хроничен ход, въпреки че понякога настроението можеда бъде нормално и устойчиво в продължение на месеци поред.  Колебанията в настроението в повечето случаи не са свързани с житейски събития.  Тъй като колебанията в настроението са относително леки, а периодите на повишено настроение могат да бъдат приятни и плодотворни, циклотимията рядко попада в полезрението на медицината и психиатрията. Ето защо циклотимията се диагностицира относително рядко.  В някои случаи това се дължи на обстоятелството,  че промените в настроението са по-малко забележими от други циклични промени, например в равнището на активност, самочувствието, общителността и влеченията, които могат да доминират на преден план и да прикриват колебанията в настроението. Според МКБ-10 циклотимията е честа сред родствениците на пациенти с биполярноафективно разстройство (БАР).  Циклотимията може да продължи през целия живот,  да се преустанови временно или постоянно,  или да достигне по-тежки колебания на настроението. Макар и относително леки, продължаващите с години и чести колебания в настроението могат да доведат до значителен субективен дистрес. Ако смятате, че това е валидно за вас, може да се окаже подходящо консултиране с психиатър с оглед диагностично уточняване и евентуално провеждане на терапия с медикамент от групата на т.нар. тимостабилизатори (стабилизатори на настроението). Установено е, че колебанията в настроението при циклотимия се повлияват благоприятно от същото лечение, както и другите разстройсва на настроението (каквото е БАР). Различни форми на психотерапия (например когнитивно-поведенческа и групова психотерапия) също са подходящи в комплексното лечение на циклотимията.

Вие сте консултирани от: Владимир Сотиров

 

Поддръжа се от Студио Кипо