Настаняване в защитено жилище


Консултацията е част от проект „Отворени умове“, осъществяван от сдружение „Общество Адаптация“ в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, договор № 14/30.01.2014 г.

Въпрос:

Проблем:
Сестра ми страда от шизофренно разстройство с прогресивен характер и е с 80 процента инвалидност по телк. Досега всички заедно някак успявахме да се грижим за нея но напоследак здравето и е влошено много не ме чува като и говоря , не изпалнява указанията ми , пие хап4е само ако и го дам , отказва да се мие и поддаржа тоалет , нищо не я интересува освен цигари и да се тапче с храна , докато не поварне , аз сам сас заплата от 440 лева и не мога да и покривам всички нужди защото заедно със нея гледам и 6 годишния си син и просто парите не ми достигат а и вече нямам сили да се справям с нея, когато попитахме да влезе в стара загора в диспансера казаха , че ще я приемат само при смяна на лекарството а тя го пие от години. искам да я настаня в дом но нямам възможност да плащам такса за частен дом , ане знам какво се иска за да бъде в защитените жилища. Усещам , че аз не мога да се справя с нея вече. кажете ми какви са изискванията за да постъпи в дом , тя има на нейно име половин апартамент, и половин каща по наследство, взима 125 лева пенсия по болест, те са крайно недостатъчни за гледането и .

Предприети действия:
Доколкото знам според изискванията трябва да няма жилище , нито земя на нейно име изобщо за да подадеш за постъпване в дом, като сме питали казват , че в някои домове пък искат за залог дадено жилище тъй като неината пенсия е малка. моля ви искам съвет как да постъпя.

Семейство:
тя заболя когато бях 5 клас и оттогава ту се подобрява ту влошава , първоначално я гледаше майка ми , но тя почина 2006 , после се грижеше за нея леля ми , защото аз отидох да живея с едно мом4е, и от 3 години тя живее с един алкохолик , който и взе по4ти всичко, сега сме го изгонили , но брака им още е валиден , в момента се грижа за нея аз и леля ми , но тя няма никакви пари освен пенсията си и те не и стигат въобще.

Приятели:
в момента поддаржам най- близки отношения с леля ми и с нея се грижим за сестра ми.

Решаващи моменти:
най-м решаващо събитие беше смъртта на майка ми тогава станах изключително самостоятелна , намерих си работа , мъж и родих заварших висшо , бакалавър и магистър , работих 8 години отк а сега съм учителка в едно училище.

Работа:
Досега 8 години бях отк и за кратко работник в един завод а сега от 15 ставам у4ителка в едно училище.

Очаквания:
искам да ми помогне да постъпи сестра ми в дом или да ме насочи за помощ къде да отида и какви са изискванията и документите за това.

 

Отговор:

Условията и реда за ползване на социални услуги в общността (включително услугата „Защитено жилище“) предполагат подаване на писмена молба от лицето, което ще ползва услугата до директора на дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес. Към молбата се прилагат следните документи:
- копие от документ за самоличност;
- копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв;
- копие от решение на ТЕЛК;
- декларация – данни за семейно състояние и доходи.

По всяка постъпила молба се извършва „социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги“ и се изготвя „доклад-предложение“. Въз основа на доклада се издава „заповед за предоставяне ползването на социалната услуга“.

Доставчикът на социални услуги е длъжен да предостави на потребителите на услугата проект за договор, описание на предоставяната социална услуга, опита и квалификацията на персонала, условията и правилата за ползване на услугите.

В защитеното жилище се извършва оценка на нуждите на всеки потребители и се изготвя индивидуален план, който се оценява на всеки шест месеца.

За ползване на услугите в защитеното жилище се заплаща такса, съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет (за услугата „защитено жилище“ таксата е в размер на 50% от доходите на лицето; левовата равностойност на този процент във вашия случай ще е 62 лв., при условие, че сестра ви няма други доходи освен пенсията си). Наличието на недвижима собственост не е пречка за ползване на социални услуги в общността.

За да може, обаче, молбата да бъдат приета за валидна, тя трябва да бъде подписана лично от сестра ви, при положение, че не е с ограничени граждански права (не е поставена под ограничено или пълно запрещение). Ако е поставена под ограничено запрещение и има определен попечител, документите трябва да бъдат подписани освен от ня и от нейния настойник. Ако е поставена под пълно запрещение, молбата трябва да бъде подписана от нейния настойник. Ако тя не желае да напусне дома си и отказва да подаде заявление за настаняване в защитено жилище, то тази възможност остава неприложима, докато не промени решението си (или докато не бъде поставена под пълно запрещение и не й бъде определен настойник, който да се грижи за нея и да я представлява пред институциите).

По всички въпроси, свързани с кандидатстване за получаване на сациални услуги в общността, не се колебайте да потърсите съдействието на експертите към местната дирекция „Социално подпомагане“, които ще ви окажат нужното съдействие. Адресът на регионалната дирекция „Социално подпомагане“ в  Стара Загора е:

ул. „Стефан Караджа“ №8,
тел. 042-62-36-04 и 042-69-76-43
e-mail: stzagora-rdsp@asp.government.bg

Също така, можете да се обърнете за съдействие и към екипа на Дневен център за възрастни с ментални увреждания и хронични психични проблеми „Св. Св. Козма и Дамян“ на адрес: ул.“Армейска“ № 16, телефон: 042/65 10 12 - директор, електронна поща: sv.sv.kozmaidamjan@abv.bgklub.osc@gmail.co

____________________________
Вие сте консултирани от д-р Владимир СОТИРОВ

Един отговор

11.04.2016 г.

Здравейте, бих искала да ви попитам, когато едно лице е настанено в защитено жилище- задължително ли трябва да има
попечител или настойник.
И ако лицето има сестра и никакви други
близки, тя може ли да бъде настойник.

Оставете коментар


* Името, Имейла и Коментар са задължителни
*
Поддръжа се от Студио Кипо