Публична лекция на тема: Психично здраве и домашно насилие

“Социални услуги за социално включване” BG 051PO001/5.2-06.
Проект „Активна грижа в общността за хора с тежки психични разстройства”. Договор № BG051PO001-5.2.06-0217-С-0001
Европейски съюз и Европейски социален фонд
Инвестира във вашето бъдеще!

 

На 22 и 29 ноември от 18.00 часа в зала „Пеша Николова” на Център за култура и дебат „ЧЕРВЕНАТА КЪЩА” (София, ул. „Любен Каравелов” № 15) ще се проведат психично-здравни беседи за последиците за психичното здраве от домашното насилие.

В България темата за домашното насилие е все още тема табу. През последните години в страната ни се създадоха служби за подкрепа на жени и деца, жертви на насилие. В резултат от това навлязоха и нови теории за последиците от домашното насилие върху развитието на личността и най –вече върху  формирането на личността на подрастващото поколение.

Съществуват множество психологични изследвания и теории, посветени на домашното насилие и начините, по които се формира личността в семейство на насилие.

Съвременните схващания за наличието на насилие в семейството “казват”, че този проблем се отразява на вътрешния свят детето,  на последващите избори, които то ще направи в живота си. Отразява се и на неговото бъдеще, както и на неговият личен живот.

В този смисъл настоящата публична лекция има за цел да разясни на широката общественост част от съвременните схващания за формиращото влияние на домашното насилие, да утвърди важността на родителската роля за психичното здраве, както и да дискутира част от митовете за ролята на насилник  и жертва в родителско-детските взаимоотношения.

Ще бъде дискутирана връзката между родителството, което сме получавали и това, което сме склонни да упражняваме.

В рамките на беседата ще имате възможност да задавате въпроси към лекторите, които са специалисти в сферата на психичното здраве и имат опит в работата с жени и деца, пострадали от насилие.

——————————————————–
Настоящата публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Отговорност за нейното съдържание носи единствено ГПСПП „Адаптация” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.

Оставете коментар


* Името, Имейла и Коментар са задължителни
*
Поддръжа се от Студио Кипо