Публикуван е доклад на МБМД от изследване на системата за психично-здравна помощ в София

Посетителите на сайта имат възможност да се запознаят с изследването на МБМД, проведено през 2009 г. по поръчка на Столична община. Доклада от изследването беше предаден в началото на годината на г-жа Фандъкова за да послужи като основа за взимане на решения и провеждане на общинска психично-здравна политика, базирана на доказателства. До момента по нито едно от заключенията, съдържащи се в доклада и направените препоръки не са предприети практически мерки за тяхното реализиране. В средата на годината, Столична бщина все още няма разработен годишен план за дейности за практическо осъществяване на целите, заложените в Общинската стратегия за психично здраве, приета през 2008 г от Столичен общински съвет. Можете да се запознаете с доклда на МБМД от тук
Поддръжа се от Студио Кипо