Устав

У С Т А В   На сдружение “Общество Адаптация”   І. Общи положения.   Чл. 1. „Общество Адаптация” e сдружение между физически и юридически лица, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и решението на учредителното събрание. Наименованието на сдружението на английски език е “Adaptation Society”.   Чл. 2. Сдружението е юридическо [...]

Виж още »
Поддръжа се от Студио Кипо