Vlado

Author

Психиатрични отделения към многопрофилни, специализирани и ведомствени болници

Психиатрични отделения към многопрофилни, специализирани и ведомствени болници

Виж още »

Самооценъчна скала за депресия на VON ZERSSEN

Пред Вас са двойки прилагателни, които означават противоположни състояния. Отбележете с кръстче (Х) в кутийката вдясно прилагателното, което най-добре отговаря на Вашето сегашно състояние.

Виж още »

Организации, работещи с жени, жертви на насилие

Организации, работещи с жени, жертви на насилие

Виж още »

Психиатрични болници в България

Психиатрични болници в България

Виж още »

Областни диспансери за психични заболявания на територията на България

В страната функционират 12 областни психиатрични диспансери.
Към всеки от тях има разкрит стационар с различен брой легла.
Всички диспансери са регистрирани като еднолични дружества…

Виж още »

Самооценъчна скала за депресивност на W. ZUNG

Този въпросник се състои от списък от твърдения, които се отнасят до депресивните състояния. Прочетете последователно твърденията и определете колко често тези твърдения описват начина по който сте се чувствали през последните 7 дни.

Виж още »

Прегаряте ли?

Този тест е предназначен да оцени влиянието, което Вашата работа, работната среда и ангажиментите, които поемате, оказват върху вашето психично здраве.

Виж още »

Клинична скала за тревожност и депресия (HADS)

Използвайки таблицата, посочете до каква степен сте съгласни или не сте съгласни с всяко от написаните твърдения. Моля, за всеки въпрос изберете един отговор от четирите предложени.

Виж още »

КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И НА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА БИОЛОГИЯТА И МЕДИЦИНАТА

Страните по настоящата Конвенция защитават човешкия индивид, неговото достойнство и идентичност и гарантират на всяко лице, без дискриминация, зачитането на неговата неприкосновеност и на другите му права и основни свободи по отношение на прилагането на постиженията на биологията и медицината.

Виж още »

ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Член 1
Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство.

Виж още »

КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ

Правителствата, подписали тази конвенция като членове на Съвета на Европа,
вземайки предвид Всеобщата декларация за правата на човека, провъзгласена от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 10 декември 1948 г., имайки предвид, че декларацията има за цел да осигури всеобщото и ефективно признаване и спазване на правата, провъзгласени в нея, имайки предвид, че целта на Съвета на Европа е да се постигне по-голямо единство между неговите членове и че едно от средствата за преследване на тази цел е поддържането и по-нататъшното осъществяване на правата на човека и основните свободи..

Виж още »

ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗТЕЗАНИЯТА И НЕЧОВЕШКОТО ИЛИ УНИЗИТЕЛНО ОТНАСЯНЕ ИЛИ НАКАЗАНИЕ

„Никой не може да бъде подложен на изтезания или нечовешко или унизително отнасяне или наказание“ чл.3 от Европейска конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Виж още »

КОНВЕНЦИЯ ПРОТИВ ИЗТЕЗАНИЯТА И ДРУГИ ФОРМИ НА ЖЕСТОКО, НЕЧОВЕШКО ИЛИ УНИЗИТЕЛНО ОТНАСЯНЕ ИЛИ НАКАЗАНИЕ

Държавите – страни по тази конвенция, като вземат под внимание, че в съответствие с принципите, провъзгласени в Устава на Организацията на обединените нации, признаването на равните и неотменни права на всички членове на човешката общност е основата на свободата, справедливостта и мира в света, като признават, че тези права произтичат от достойнството, присъщо на човешката личност, като вземат под внимание задължението на държавите..

Виж още »

ЕВРОПЕЙСКА СОЦИАЛНА ХАРТА (ревизирана)

Правителствата, подписали тази харта, като членове на Съвета на Европа,
вземайки предвид, че целта на Съвета на Европа е постигането на по-голямо единство между неговите членове, за да запазят и осъществят идеалите и принципите, които са тяхно общо наследство, и да съдействат за своя икономически и социален прогрес, в частност чрез защитата и по-нататъшното реализиране на правата на човека и основните свободи;
Всеки има право на закрила срещу бедност и социална изолация.

Виж още »
Най-бедните страдат най-много от психични проблеми

Най-бедните страдат най-много от психични проблеми

Според проучване на Евробарометър от 2010 г. съществува пряка връзка между социално-икономическия статус и психичното здраве. Същото изследване показва, че българите страдат двойно повече от европейците, но търсят два пъти по-рядко професионална помощ. Аида Паникян търси отговорите на този парадокс в едно интервю с д-р Владимир Сотиров, психиатър, управител на Амбулатория за психично здраве „Адаптация“.

Виж още »
Премахване на стигмата: исторически корени на концепцията за шизофренията, допринасящи за стигмата

Премахване на стигмата: исторически корени на концепцията за шизофренията, допринасящи за стигмата

интервю с проф. д-р Хайнц Качниг – ръководител на клиниката по психиатрия към Медицински университет – Виена. Интервюто се публикува с разрешение от редакцията на списание „Rp./Неврология и психиатрия“. За контакти с редакцията: тел. 953 05 23, 953 07 97, факс: 954 04 97, e-mail:imessa@bgnet.bg

Виж още »
Българинът не е полудял, но е луднал

Българинът не е полудял, но е луднал

Проф. ВИХРА МИЛАНОВА ръководител на катедрата по психиатрия в Медицински университет – София 24 часа, 28 Март 2011 ГОЛЕМИТЕ психични заболявания не се влияят от социално-икономическата конюнктура нито като честота, нито като интензивност според световната статистика. У нас такива данни не се събират, но ако под полудяване се разбира повишаване на психичната заболеваемост, не може [...]

Виж още »

Малки истории: Двете лица на психичната болест - изолираните домове и грижата в общността

На 5 февруари 2011г. от 11.00 ч. по Българска национална телевизия се излъчи социалното ток шоу Малки истории с ОСНОВНА ТЕМА: Двете лица на психичната болест – изолираните домове и грижата в общността. Проблемите на хората, живеещи с психична болест и стигмата, наречена лудост.

Виж още »
Малки истории: Историята на Светла Куртева

Малки истории: Историята на Светла Куртева

Една история за живота извън психиатричните институции.

Виж още »

Една история за Светла Куртева и живота извън институциите на хората с психични заболявания

Гледайте материала за Светла Куртева – потребителка на Дневния център за възрастни с увреждания в район Слатина, София и служител на социално предприятие обществена пералня“Зелена“, който бе заснет в края на месец януари 2011г. във връзка с дискусия в предаването „Малки истории“, което се излъчи на 05.02.2011 по БНТ на тема: „Двете лица на психичната болест“.

Виж още »
Страница 17 от 20« Първа...10151617181920...Последна »
 

 

Историите, които психично болните хора се осмелиха да разкажат, извират буквално от сърцата им. Някои от тях се притесняваха. Други не знаеха как да построят изреченията си. Трети се чудиха дали изобщо да се разкрият. Четвърти бяха изключително смели и се осмелиха да напишат за болката и вътрешните им преживявания, които ме разтърсиха. Смятам, че всеки човек, четейки историите им, би намерил в тях нещо свое, би се докоснал до свои трудности и неволи, до чувствеността и крехкостта на психично болните, усещания, които безспорно „живеят” и в здравите хора.
Яна Кацарова, интервюиращ
Поддръжа се от Студио Кипо