Устав

У С Т А В

 

На сдружение “Общество Адаптация”

 

І. Общи положения.

 

Чл. 1. „Общество Адаптация” e сдружение между физически и юридически лица, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и решението на учредителното събрание. Наименованието на сдружението на английски език е “Adaptation Society”.

 

Чл. 2. Сдружението е юридическо лице, със собствен знак, печат и банкови сметки в български лева и във валута.

 

Чл. 3. Седалището на сдружението е гр. София, район “Оборище”, ул. “Цар Симеон” № 13, Център за психично здраве “Адаптация”.

 

Чл. 4. Съществуването и дейността на Сдружението не са ограничени със срок.

 

ІІ. Предмет на дейност, цели и средства за тяхното постигане.

 

Чл. 5. Цели на сдружението са:

 

 1. Утвърждаване на психичното здраве като ценност за обществото и устойчив приоритет в публичните политики на държавата.

 2. Ограничаване на съществуващите практики на дискриминация и социално изключване от живота на общността на хората с психично-здравни проблеми и техните близки, и преодоляване на стоящите в основата им негативни нагласи и предразсъдъци.

 3. Разнообразяване и подобряване на качеството на услугите за хора с психично-здравни проблеми и техните близки, както и поддържане на високи стандарти при предоставянето на психично-здравната помощ.

 4. Спазване на гражданските права на потребители на психично-здравни услуги.

 5. Включване на потребителите на психично-здравни услуги, техните представители, близки и роднини в процеса на взимане на решения на всички нива и етапи от организирането на лечението и грижите.

 

Чл. 6. За постигане на целите си сдружението използва следните средства:

 

 1. Подпомагане на семействата и близките на хората с психично-здравни проблеми.

 2. Подпомагане на потребителите на психично-здравни услуги в кризисни периоди и при реинтегрирането им в обществото; защита на гражданските и човешките им права.

 3. Подпомагане на лекари, психиатри, психолози, социални работници, медицински сестри и други професионалисти, за подобряване на работата им в областта на психичното здраве.

 4. Осъществяване на граждански контрол върху спазването на човешките и гражданските права на хората, пострадали от психично заболяване, особено в случаите на прилагане на принудителни медицински мерки, включително чрез участие в настоятелства и други групи за осъществяване на граждански контрол върху дейността на психично-здравните служби, разходващи публични средства.

 5. Активно участие в процеса на промяна на психиатричното обслужване, по-специално чрез лобиране за изгражданет на дневни центрове, кризисни служби и защитени жилища и други служби и програми от грижи.

 6. Подпомагане на хората, пострадали от психична болест, а също и техните близки за получаване на своевременна и качествена психично-здравна помощ, включително за включваненето им в програми за рехабилитация и социална интеграция след епизодите на активно лечение.

 7. Провеждане на информационни кампании и образователни програми, насочени към повишаване на информираността на различни групи от населението по различни теми от областта на психичното здраве, както и организиране, провеждане и участие в проекти и инициативи, насочени към преодоляване на съществуващите негативни нагласи към хората с психични разстройства.

 8. Организиране и участие в проучвания за разпространеността на психичните разстройства и последиците от тях; провеждане на анкети, допитвания и друг тип изследвания за съществуващите обществени нагласи и нивото на информираност на населението по въпросите на психичното здраве; провеждане на изследвания за обхвата и качеството на съществуващите услуги и програми от грижи за хора с психично-здравни проблеми и техните близки.

 9. Организиране и участие в национални, регионални и международни конференции, семинари, дискусии, тренинги, обучения, работни групи и други публични форуми, посветени на проблемите, свързани с психичното здраве.

 10. Установяване на контакти и партньорски взаимоотношения с централната и местна власт, с държавни и общински администрации, с представители на институции за работа в областта на здравното законодателство, за подобряване на качеството на услугите и качеството на живот на хората, пострадали от психични заболявания и техните близки.

 11. Създаване на мрежа от доброволци, бивши потребители, роднини, професионалисти и други съпричастни граждани за оказване на помощ и взаимопомощ в различните етапи от боледуването.

 12. Изграждане на мрежа от независими застъпници (лекари, социални работници, юристи, журналисти, общественици и други), лобиращи за постигане на целите на сдруженито, осигуряващи експертни мнения и консултации, включително свързани с прилагането на принудителни медицински мерки, поставяне под запрещение или друг тип ограничаване на индивидуалните права и свободи поради психична болест.

 13. Работа с медиите, предоставяне на актуална информация и становища, свързани с актуални проблеми в областта на психичното здраве, с дейността на сдружението и партньорските организации.

 14. Издаване и разпространение на бюлетини, брошури, информационни и образователни материали, свързани с проблемите на потребителите на психично-здравни услуги, техните семейства и близки, както и със съвременните подходи за лечение, рехабилитация и превенция на психичните заболявания.

 15. Организиране на публични събрания и срещи за привличане на нови членове, съмишленици, доброволни сътрудници и спонсори, организиране на кампании за набиране на средства.

 16. Участие в работата на сродни сдружения и фондации в страната и в чужбина за обмяна на опит и осъществяване на съвместни дейности в областта на психичното здраве.

 17. Извършване на допълнителна стопанска дейност, приходите от която се използват единствено за постигане на определените в този устав цели.

 

Чл. 7. Сдружението осъществява дейност в обществена полза и ще разходва средства за подпомагане на потребителите на психично-здравна помощ, на техните близки и роднини, както и на заинтересовани групи от обществото чрез организиране и осъществяване на различни проекти и иницаитиви, самостоятелно или в сътрудничество със структури на централната и местната власт, с други физически и юридически лица от страната и чужбина, развиващи дейност в областта на психичното здраве.

 

Чл. 8. Осъществяването на общественополезна дейност ще се извършва в съответствие с утвърдени вътрешни правила, разработени в съответствие действащата нормативна уредба и добрата национална и европейска практика.

 

ІІІ. Членство.

 

Членство. Приемане на нови членове.

 

Чл. 9. Членове на Сдружението могат да бъдат български и чуждестранни физически лица, както и юридически лица, които приемат Устава му, споделят целите му и се ангажират да работят за постигането им.

(1) Членството в Сдружението е доброволно.

(2) Членството в Сдружението може да бъде пълноправно и асоциирано.

(3) Асоциираните членове нямат право на глас при гласуване на решения на общото събрание и не могат да бъдат избирани в УС на Сдружението. С тези две изключения те се ползват с всички права на пълноправните членове и имат същите задължения.

(4) Нови членове на Сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до УС, в която заявяват, че приемат Устава и се задължават да го спазват, че приемат целите на Сдружението и се ангажират да работят за осъществяването им.

(5) УС разглежда молбата в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание.

(6) Молбата се удовлетворява ако за нея са гласували повече от две трети от всички членове на Сдружението.

 

Чл. 10. Всеки член на Сдружението има право:

 1. Да участва в дейността на Сдружението и да се ползва от резултатите на тази дейност;

 2. Да избира и да бъде избиран в органите на Сдружението.

 3. Да получава своевременна и пълна информация за цялостната дейност на Сдружението.

 4. Да иска обяснение от органите на Сдружението за неизпълнение на взети решения.

 5. Да се ползва от имуществото на Сдружението и резултатите от дейността му.

 

Чл. 11. (1) Всеки член на Сдружението е длъжен:

 1. Да спазва Устава и да съдейства за постигане на целите на Сдружението.

 2. Да изпълнява решенията на УС на Сдружението.

 3. Да заплаща имуществени вноски (встъпителни и годишни) и допълнителни вноски (ако членовете на Сдружението са взели доброволно такова решение) в размерите и сроковете, определени с решение на Общото събрание на Сдружението.

 

Чл. 12. (1) Членството в Сдружението се прекратява:

 1. По искане на члена на Сдружението с писмено предизвестие.

 2. При системно невнасяне на членския внос и неучастие в дейността на Сдружението. Отпадането се констатира от Общото събрание/Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

 3. При прекратяване на членството направените от съответния член имуществени вноски и съответстващият им съразмерно дял от имуществото остава в полза на Сдружението.

 

Чл. 13. По решение на Общото събрание Сдружението може да изгражда свои регионални, общински, международни или други териториални звена, според условията на ЗЮЛНЦ.

 

ІV. Органи на Сдружението

 

Видове органи на управление

 

Чл. 14. (1) Органите на Сдружението са Общо събрание и Управителен съвет.

(2) Общото събрание може да избере почетен председател на Сдружението.

 

Чл. 15. (1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание. То се състои от всички негови членове. Всеки член има право на един глас. Членовете на Сдружението участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощен представител.

(2) Представител на физическо или юридическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните се издават изрично за участие в Общото събрание за ограничен или неограничен брой заседания.

(4) Представителите нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(5) Представителите могат да представляват само един член на Общото събрание.

 

Общо събрание

 

Чл. 16. (1) Общото събрание:

 1. Приема, изменя и допълва Устава и други вътрешни актове на Сдружението.

 2. Определя насоките на дейност на Сдружението.

 3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет.

 4. Приема отчета на Управителния съвет.

 5. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението.

 6. Приема и изключва членове на Сдружението.

 7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Сдружението, освен в случай на търговска несъстоятелност.

 8. Разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство.

 9. Взема решение за участие в други сдружения.

 10. Взема решения за членуване в национални и международни организации.

 11. Приема решения относно дължимостта и размера на членския внос.

 12. Отменя решения на други органи на Сдружението, когато противоречат на закона и на Устава на Сдружението.

 13. Взема решения за разпореждане с недвижимите имоти на Сдружението и за обременяването им с тежести.

 14. Определя почетните звания на Сдружението и определя техния статут.

 15. Избира и освобождава председателя на Управителния съвет.

 16. Взема решения за откриване и закриване на клонове, както и за откриване, преобразуване, ликвидация и заличаване на дъщерни фирми на Сдружението, които ще извършват помощна стопанска дейност.

 17. Приема бюджета на Сдружението.

 18. Взема и други решения, предвидени в настоящия Устав и в закона.

(2) Правата по ал. 1, т.1, 3, 4, 5, 8, 12 и 17 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

(3) Решенията на Управителния съвет, които са взети в противоречие със закона или Устава или предходното решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на Сдружението или негов орган, отправено в едномесечен срок от обжалването им, но не по-късно от 1 година от датата на вземането на решението.

(4) Спорове относно законосъобразността и съответствието с Устава на решенията на Общото събрание на Сдружението могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Сдружението или негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от вземане на решението.

 

Свикване на Общо събрание. Кворум.

 

Чл. 17. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и по искане на една трета от членовете на Сдружението.

(3) Ако Управителният съвет не свика Общото събрание в едномесечен срок от искането, Общото събрание се свиква от районния съд по мястото на седалището на Сдружението.

(4) Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет.

(5) Общото събрание се свиква с писмена покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часът и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.

(6) Поканата за свикване на Общо събрание се изпраща по електронен път до членовете на сдружението и се публикува на интернет страницата на сдружението най-малко един месец преди провеждане на Общото събрание.

 

Чл. 18. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис.

(2) в списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

 

Чл. 19. Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от членовете му. При липса на кворум събранието се отлага с един час при същия дневен ред и се смята за законно, независимо от броя на присъстващите.

 

Чл. 20. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

 1. Предявяване на искове срещу него;

 2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Сдружението;

 3. При решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до ІV степен или по сватовство – до ІІ степен включително.

 

Чл. 21. (1) Общото събрание взима решенията си с обикновено мнозинство на присъстващите членове. Гласуването на Общото събрание е явно. Събранието може да реши в определени случаи да гласува тайно.

(2) Решенията по чл. 16, т. 1, 5 и 12, се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите членове. Решенията по чл. 16, т. 6 се взимат с мнозинство две трети от членовете на Сдружението.

(3) Общото събрание не може да взима решения по въпроси, които не са били включени в предварително оповестения дневен ред.

(4) За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, който се подписва от председателя на събранието и от секретаря – протоколчик.

(5) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

(6) Протоколите от Общото събрание се съхраняват за цялото време на съществуване на Сдружението.

 

Управителен съвет. Състав на Управителния съвет.

 

Чл. 22. (1) Сдружението се представлява и управлява от Управителния съвет, като членовете на УС представляват сдружението заедно и поотделно.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание измежду членовете на Сдружението за срок от 3 (три) години.

(3) Управителният съвет е в състав от 5 члена: председател, първи заместник-председател, втори заместник-председател, главен секретар и ковчежник.

(4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице – член на Сдружението, което се представлява от неговия законен представител или от изрично упълномощено физическо лице.

(5) Членовете на УС или физическите лица, които представляват юридическите лица членове на Съвета, трябва да:

 1. Имат постоянно местоживеене в страната;

 2. Притежават подходяща професионална квалификация и опит;

 3. Не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

(6) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(7) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Сдружението. Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

 

Чл. 23. (1) Управителният съвет приема правила за работата си.

(2) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко два пъти годишно.

(3) Всеки член на Управителният съвет може да поиска от председателя свикване на заседания на Съвета.

 

Правомощия на Управителния съвет

 

Чл. 24. Управителният съвет:

 1. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;

 2. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;

 3. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

 4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението;

 5. Взима решения за придобиване, отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти на Сдружението и за учредяване на ограничени вещни права върху тях, както и за отдаването им под наем;

 6. Образува комисии и други консултативни органи за подпомагане на неговата дейност;

 7. Назначава Изпълнителен директор и определя обема на представителната му власт;

 8. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

 9. Води книга с имената, адресите и други данни за членовете на Сдружението;

 10. Извършва ликвидация, като останалото имущество след удовлетворяването на кредиторите се разпределя между членовете;

 11. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията на Устава и в рамките на утвърдения бюджет;

 12. Обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

 

Кворум. Гласуване. Неприсъствени решения

 

Чл. 25. (1) Управителният съвет може да взима решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от членовете на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите с явно гласуване, освен ако не се вземе решение гласуването да е тайно. Решенията в случаите по т. 1, 4, 10 и 11 на предходния член се вземат с мнозинство от всички членове на Съвета.

(3) Управителният съвет може да взима решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъжданията и вземането на решения.

(4) За заседанията на Управителният съвет се води протокол, който се подписва от председателя и протоколчика. В протокола се отбелязват присъстващите членове, дневния ред и взетите решения. Протоколите от заседанията на Управителният съвет се съхраняват за цялото време на съществуването на Сдружението.

 

Председател и секретар

 

Чл. 26. (1) Председателят на Сдружението се избира от Общото събрание и може да бъде преизбиран за следващ тригодишен мандат без ограничение.

(2) Председателят ръководи дейността на УС в съответствие с устава и представлява сдружението.

(3) Главният секретар организира заседанията на УС и обезпечава логистично оперативната дейсност на УС.

(4) Главният секретар може да бъде подпомаган в своята дейност от технически секретар, одобрен от УС.

 

Почетен председател

 

Чл. 27. Почетният председател на Сдружението има следните права:

 1. Да присъства на заседанията на Общото събрание на Сдружението с право на глас;

 2. Да взима участие в заседанията на Управителният съвет на Сдружението с право на глас;

 3. Да дава мнения и препоръки относно дейността на Сдружението и работата на неговите органи;

 4. Да дава препоръки за приемане на нови членове на Сдружението.

 

V. Финансови средства

 

Собствени и привлечени средства

 

Чл. 28. Имуществото на Сдружението се състои от вещни права, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, дялове и други права и задължения.

 

Чл. 29. Средствата на Сдружението се набират от:

 1. Имуществени вноски (встъпителни и годишни);

 2. Дарения, завещания и помощи;

 3. Целеви помощи от държавни и неправителствени организации, от физически и юридически лица;

 4. Приходи от спонсорство за провеждане на мероприятията на Сдружението;

 5. Лихви;

 6. Приходи от стопанска дейност;

 7. Други източници на финансови средства, разрешени от закона.

 

Чл. 30. (1) Сдружението не формира и не разпределя печалба. Приходите се разходват за постигане на неговите цели, свързани с подпомагане на лица, нуждаещи се от грижи, за подпомагане на социалната интеграция, както и за защита на човешките права.

(2) Управителният съвет утвърждава вътрешна наредба за реда на набиране и разходване на финансовите средства на Сдружението.

(3) Средствата на Сдружението се съхраняват по собствена левова или валутна сметка.

 

Встъпителна вноска

 

Чл. 31. (1) Членовете учредители на Сдружението извършват встъпителна вноска в срок от три месеца от датата на съдебното решение за регистрация на Сдружението.

(2) Новоприетите членове на Сдружението правят встъпителна вноска в срок от три месеца от датата на приемането им в Сдружението.

 

Годишна вноска

 

Чл. 32. (1) Годишната вноска се изплаща не по-късно от 31 януари на годината, за която се дължи.

(2) Новоприетите членове на Сдружението заплащат годишна вноска за годината на приемането им, съразмерно на оставащия период до края на годината.

 

Допълнителни вноски

 

Чл. 33. Общото събрание при необходимост от допълнително финансиране на дейността може да вземе решение за допълнителни парични вноски.

 

VІ. Прекратяване на Сдружението

 

Чл. 34. Сдружението се прекратява:

 1. По решение на Общото събрание;

 2. С решение на Софийския градски съд в определените от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) случаи.

 

Чл. 35. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване.

(2) В случай на ликвидация на Сдружението направените вноски на членовете не се връщат. Остатъкът от общото имущество на Сдружението се разпределя между членовете съобразно вноските им, след удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.

(3) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението в съответствие с изискванията на Търговския закон.

(4) Сдружението определено с нестопанска цел, определено за осъществяване на общественополезна дейност не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

§ 1. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и ЗЮЛНЦ.

§ 2. Относно тълкуването и прилагането на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на ЗЮЛНЦ, глава ІІІ Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност..

 

Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали на Учредителното събрание, състояло се на 29.01.2004 в гр. София. Уставът е изменен и допълнен от Общото събрание, проведено на 13.12.2007 г. и от Общото събрание, проведено на 17.02.2011 г.

 

Оставете коментар


* Името, Имейла и Коментар са задължителни
*
Поддръжа се от Студио Кипо